เขตตรวจราชการที่  8   ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สพป.ชลบุรี เขต 1

วันที่ 2 กรกฎาคม  2562  เวลา 11.00 น.  นายประเวศ  คำหงส์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่  8   ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดตาลล้อม  และโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  และเป็นประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   โดยมีนายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  (ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8)  ให้การต้อนรับและรายงานผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1