ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ Mobile Library โรงเรียนสังกัด สพป.เลย เขต ๒

วันพุธที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ที่โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ  อำเภอวังสะพุง  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอำเภอวังสะพุง ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ในโอกาสที่เข้าชมการจัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ Mobile Library ที่โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  โดยได้ชมและร่วมกิจกรรม ๕ ฐาน ได้แก่ ฐานหนังสือหรรษาอ่านดีมีรางวัล  ฐานเล่านิทานมีชีวิต ฐานศิลป์สร้างสรรค์ ฐานแม่ลูกผูกพัน ฐานพี่ชวนน้องท่องหนังสือ และฐานยุวบรรณารักษ์จิตอาสา   การดำเนินงานรถห้องสมุดเคลื่อนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  ซึ่งได้รับคำแนะนำจาก ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการประสานงานของ ดร.รังสรรค์  วิบูลอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่การศึกษาองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งได้สนับสนุนรถยนต์(ดีเซล) ชนิด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน พร้อมตกแต่งเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ และงบประมาณ จำนวน ๓๗๗,๐๐๐.-บาทเป็นค่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน  วัสดุอุปกรณ์และการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะแรก ๙๕ โรงเรียน ระยะที่ ๒ จำนวน ๓๐ โรงเรียน งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท   รถห้องสมุดเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาหนังสือส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก  เป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการอ่านหนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มบทบาทแก่ผู้ปกครองและครู ในการสนับสนุนการอ่าน อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากชมกิจกรรมแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผอ.สพป.เลย เขต ๒  นายอำเภอวังสะพุงยังได้ปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก และผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ  ยังได้มอบหนังสือวรรณกรรม “คุณยายบนต้นแอปเปิ้ล”ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ซึ่ง ฯพณฯ ดร.เอวา ฮาร์เกอร์ เอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยได้มาชมกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่และมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่โรงเรียน  ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๒