ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 13 ติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1

นายปฐมฤกษ์   มณีเนตร   ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เขตตรวจราชการที่ 13 และคณะ   ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม  ติดตามการปฏิบัติงาน รอบที่ 1  ในวันที่ 3  กรกฎาคม 2562    เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม  1    เพื่อให้คำปรึกษา กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญพร้อมเสนอแนะการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาและอื่น ๆ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย  คณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง    ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (1) แผนพัฒนา ระยะสั้น/กลาง (2) ข้อมูล  Big Data  (3) ผลการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ โครงการพระราชดำริ  เช่น โครงการจิตอาสา /DLTV  ,โครงการตามนโยบายรัฐบาล  เช่น โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา /โครงการโรงเรียนประชารัฐ   โครงการตามนโยบาย สพฐ. เช่น โครงการนิเทศ/โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก/โครงการอ่านออกเขียนได้ /โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ,โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์(4) การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (5) ความต้องการและข้อเสนอแนะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ (6) อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง