ก.ต.ป.น. ปัตตานี เขต 3 วางแผนออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

3 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) และคณะกรรมการนิเทศตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 67 โรง เพื่อให้กำลังใจแก่ครูและผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษา ติดตามพัฒนาการการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนและติดตามนโยบายของโรงเรียนว่ามีการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนอย่างไรบ้าง และการจัดประสบการณ์ปฐมวัย รวมถึงการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยมีอาจารย์ณัฐพร ไชยเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการชี้แจงและร่วมกันกำหนดเครื่องมือการติดตามตรวจเยี่ยม ซึ่งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาฯ จะเริ่มลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในวันที่ 15 ก.ค. 2562 ที่จะถึงนี้ และคณะกรรมการนิเทศตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 67 โรง เพื่อให้กำลังใจแก่ครูและผู้บริหารในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษา ติดตามพัฒนาการการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และติดตามนโยบายของโรงเรียนว่ามีการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนอย่างไรบ้าง และการจัดประสบการณ์ปฐมวัย รวมถึงการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยมี อ.ณัฐพร ไชยเดช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการชี้แจงและร่วมกันกำหนดเครื่องมือการติดตามตรวจเยี่ยม ซึ่งคณะกรรมการฯ จะเริ่มลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในวันที่ 15 ก.ค. 2562 ที่จะถึงนี้

มนทิชา   แวซอเหาะ          ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ                  รายงาน
http://www.pattani3.go.th