สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่  4  กรกฎาคม  2562  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีสภาวะยากจนและด้อยโอกาสมากที่สุด  เพื่อออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  การประชุมดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีสภาวะยากจน  ขาดแคลน  และด้อยโอกาสมากที่สุด  เพื่อออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562  ให้เป็นธรรมโปร่งใส  จำนวน  22  คน  และดำเนินออกเยี่ยมบ้านนักเรียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม  2562