สพป.พิษณุโลก เขต 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาดูงาน ITA

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษาดูงาน ITA เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธนรรม พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ น้อมนำการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความรักสามัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสถานศึกษา และศึกษาดูงาน ITA โรงเรียนอนุบาลหนองคาย ในระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2562