เลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาที่ 2 จังหวัดอุดรธานี

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 3/2562 หน่วยพัฒนาที่ 2 ” ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้ารับการพัฒนาจาก 4  จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร หนองคาย และนครพนม รวมจำนวน 339 คน การพัฒนาครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด และสามารถพัฒนาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพความเป็นผู้นำและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากการพัฒนาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้องค์กรมีคุณภาพต่อไป  มีระยะเวลาการอบรมพัฒนาระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี