ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ติดตามผลการดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายทวี อุปสุขิน ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ได้ตรวจเยี่ยมติดตามทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ผลการดำเนินงานของสพป.ลำพูน เขต 2 ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการนิเทศทุกห้องเรียนและทุกโรงเรียนให้ได้รับการนิเทศครบ 100% โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการอ่านออกเขียนได้ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ฯ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ โดยมีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และทีมบริหารฯ ร่วมให้ข้อมูลและให้ต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2