สพป.ปัตตานี เขต 1 รับการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (Cluster7 ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศูนย์ และศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมต้อนรับและรับการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 นำโดยนายศลใจ วิบูลกิจ ที่ปรึกษา กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 7 และคณะ เพื่อติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกำกับดูแลแนะนำ ในเรื่องการจัดการศึกษา ในระดับปฐมวัยให้พัฒนาทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย,สติปัญญา,อารมณ์ และสังคม ในระดับประถมศึกษา (ป.1) เน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ อาทิ เขียน อ่านสระเสียงยาว เขียนลำดับ 1-100 ได้ บวกและลบ จำนวนนับ 1-100 และแก้โจทย์ง่ายๆได้ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) เน้นค้นพบตนเอง วัดความถนัดทางการเรียน วัดแววความสนใจ และความสามารถของนักเรียน พร้อมส่งเสริมและพัฒนาตามความสนใจของนักเรียน จนนำไปสู่การเลือกเรียนตามความสามารถของตนเองได้ จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของ เลขาธิการ กพฐ. ต่อคณะติดตาม และลงพื้นที่โรงเรียนเมืองปัตตานี เพื่อติดตามนโยบายการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน เช่น การอ่านออกเขียนได้ อาหารเช้า โครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น