สพป.ชัยนาท เปิดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ โรงเรียนวัดหัวเด่น อำเภอสรรคบุรี ทั้งนี้ ได้มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนวัดหอระฆัง โรงเรียนวัดโฆสิตาราม