ผอ.สพม.36 นำคณะผู้บริหารและครู ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นอาชีพ

วันที่ 4 กรกฎาคม  2562 เวลา 13.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ,ศึกษานิเทศก์  และข้าราชการครู โรงเรียนตำรวจชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ  ลงพื้นที่ศึกษาเข้าดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นอาชีพ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย ตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว