สพฐ. จัดงานครบรอบ 16 ปี เดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดงานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. รวมถึงผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ สพฐ. ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานหน้าอาคาร สพฐ. 3 กระทรวงศึกษาธิการ (ดูภาพทั้งหมด)

เริ่มต้นที่ช่วงเช้า เลขาธิการ กพฐ. นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ของ สพฐ. สักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง และพระภูมิพระชัยมงคล จากนั้นร่วมรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ สพฐ. ก่อนจะมีพิธีมอบโล่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 25 เขต และมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ข้าราชการพลเรือน สพฐ. ดีเด่น จำนวน 10 คน โดยเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบ ต่อมาจึงถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยถวายตาลปัตร จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และถวายปิ่นโตภัตตาหารเพล หลังจากเสร็จสิ้นพิธี สำนักต่าง ๆ ของ สพฐ. ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อสร้างนิสัยให้บุคลากรเกิดความเป็นระเบียบ มีความรับผิดชอบ วินัย ทำให้สภาพแวดล้อมในองค์กรมีความเหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในองค์กร

ทั้งนี้ภายในงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ได้กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา สพฐ. ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศให้มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำพระราชดำรินโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อน เริ่มจากรัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558-2563 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี นั่นคือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มาเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศ โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ และได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่มีจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 6 ด้าน นำไปสู่การกำหนดนโยบายและเป้าหมายของ สพฐ. อย่างครบถ้วนทุกมิติ ซึ่งการเข้าถึงและเข้าใจยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจะเป็นเหมือนระบบนำทาง GPS ที่ทำให้ผู้ใช้เดินทางไปถึงจุดหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มั่นคง เป็นการตอบโจทย์วิสัยทัศน์ในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างคนดี คนเก่งให้แก่สังคม และประเทศชาติ

“ดังนั้น ภารกิจที่ท้าทายของ สพฐ. คือ การสร้างเยาวชนให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญนำพาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งระบบการศึกษาต้องหล่อหลอมเยาวชนของชาติให้เป็นบุคคลผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเพื่อสันติสุข ด้วยความภาคภูมิและยั่งยืน ในวาระครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. นี้ ตนมั่นใจว่าผู้บริหารของ สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จะขยายขีดความสามารถนำพาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ลูกหลานของเรามีการศึกษาที่ดี มีโรงเรียนที่ดี มีโอกาสที่ดีในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว