สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ประชุมตรวจสอบข้อมูลสภาพอัตรากำลัง  ปีการศึกษา 2562

กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลสภาพอัตรากำลัง  ปีการศึกษา 2562”  ในวันที่  5  กรกฎาคม  2562   ณ   ห้องประชุม 1   เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน  2562)  และข้อมูลวิชาเอก   ให้ถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการในสาขา/วิชาเอกของแต่ละสถานศึกษา   ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานบุคคล ต่อไป  โดยมีนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานฯ   และมีประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  20  ศูนย์ฯ /ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล/บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีการ เข้าร่วมประชุมฯ