สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับประถมศึกษา ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการประกวดโครงงานนักเรียนในระดับประถมศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับประถมศึกษา ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงรางวัลและโล่เกียรติยศ จาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

โครงงานที่ร่วมการคัดเลือก ดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ โครงงาน , โครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน ๔ โครงงาน , โครงงานภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ โครงงาน , โครงงานภาษาไทย จำนวน ๓ โครงงาน และโครงงานประวัติศาสตร์ จำนวน ๑ โครงงาน โดยโรงเรียนที่ส่งโครงงานร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ และจากสังกัด สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑๔ โรงเรียน

โครงงานนักเรียนของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวที แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เป็นการเผยแพร่โครงงานโรงเรียน   ไปสู่สาธารณชนโดยการส่งผลงานเข้าประกวด  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน รู้จักในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ  ที่มีคุณค่า ครู และนักเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์  ได้นำหลักวิชาการ  ประสบการณ์ และจินตนาการ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนนำเอากระบวนการเรียนรู้  กระบวนการคิดด้วยตนเอง     มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ