เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เปิดอาคาร 60 ปี เกียรติยศหุบบอน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 60 ปี เกียรติยศหุบบอน โดยมี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 นายทวีศักดิ์ เจริญเตีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบบอน คณะครู และนักเรียน ให้การตอนรับ ณ โรงเรียนบ้านหุบบอน จังหวัดชลบุรี

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า โรงเรียนบ้านหุบบอน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2501 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีห้องเรียนทั้งหมด จำนวน 12 ห้องเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 321 คน โดยในปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร เป็นอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน งบประมาณในการก่อสร้าง 3,976,000 บาท ชั้นล่างใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ศูนย์การเรียนรู้ก่อนวัยเรียนชุมชนหุบบอน ชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 ชั้น 2 ใช้จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และห้องเรียนสีเขียว B.GRIMM ซึ่งภายหลังมีการชำรุดเสียหาย ไม่ปลอดภัยต่อการเรียนการสอน จึงได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนารอบอาคารให้เป็น อาคาร 60 ปี เกียรติยศหุบบอน

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท ต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 50,000 บาท บริษัท ไทยเซชิน อี.เอ็น.เอฟ. จำกัด จำนวน 50,000 บาท บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 44,000 บาท บริษัทคาชิม่า เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 20,000 บาท บริษัท โอ เอ็ม เอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 15,000 บาท บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ 1) จำกัด จำนวน 10,000 บาท บริษัทเจ.ที.เค ทรานสปอร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) จำนวน 5,000 บาท บริษัทชินโค โมลด์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำนวน 5,000 บาท บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด จำนวน 2,000 บาท ครูชัญญ์ญาพัชช์ เนตรวิเชียร จำนวน 15,000 บาท ซึ่งผมในนามของ สพฐ. ขอขอบคุณ ทุกความร่วมมือในการช่วยเหลือสนับสนุนให้การจัดการศึกษาของประเทศไทยก้าวเดินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีฯ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ (เลขาธิการ กพฐ.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ คุณครูที่ทำหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น จำนวน 18 คน และนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดในแต่ละระดับชั้น จำนวน 7 คน พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และถือโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้ก่อนวัยเรียนชุมชนหุบบอน ห้องเรียนสีเขียว B.GIMM อีกทั้งได้มอบนโยบายให้แก่ ผู้บริหาร และคณะครู เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นต่อไปอีกด้วย

ข่าว : ฐิติมา ชาลีกุล
ภาพ : โรงเรียนบ้านหุบบอน จังหวัดชลบุรี