ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 อบรมเขตพื้นที่สุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562    นายดุสิต หังเสวก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน และข้าราชการ/ลูกจ้าง ทุกกลุ่มงานทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โครงการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในครั้งนี้เน้นในการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  ที่ผ่านมาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ มี 4 ต่อเนื่อง สำหรับปี 2562 ปรับรูปแบบการประเมินโดยเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก  และระบบการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ ICT ทั้งสิ้น  นอกจากนั้นยังมีนโยบายที่จะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความรับรู้ร่วมกัน ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  การอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสทั้งจาก สพฐ.และ ป.ป.ช. โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ