ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

         วันเสาร์ที่  6  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจการวิเคราะห์หลักสูตรต่างๆ  บรูณาการร่วมกับการสอน  PBL  และเพื่อพัฒนาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพคน   คุณภาพงาน   และคุณภาพผู้เรียน    ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมอบรม  จำนวน 22 คน   โดยนายภัคพล  นามจิรโชติ  ผอ.โรงเรียนวัดโคกอุดม  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดโคกอุดม