ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2

       วันที่  7  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  รุ่นที่ 2  โครงการรวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ซึ่งการอบรมดังกล่าวระหว่างวันที่  7-9  ก.ค. 2562   กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือมาจากโรงเรียนขยายโอกาสในเขตคุณภาพกบินทร์บุรี  1,6  และเขตคุณภาพนาดี  1- 3  รวม 15  โรงเรียน  ผู้เข้ารับการอบรม 120 คน  ซึ่งนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย  มีความเป็นผู้นำ   และมีลักษณะที่พึงประสงค์  3  ด้าน  คือ  ด้านประชาธิปไตย  มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด โดยนายประดิษฐ์  ช่วงเปีย ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์  กล่าวรายงาน  ณ   ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์