สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษาดูงานในโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมประสบการณ์อาชีพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3(เขตสุจริต)

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา.09.00 น.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 คณะเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู  จำนวน 203 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำ เน้นนำศาสตร์พระราชาและขับเคลื่อนปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอนเน้นสร้างเด็กรับฟัง สัมผัส เห็นแล้ววิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเป็น พร้อมเสริมการคิดวิเคราะห์นอกตำรา เริ่มลดเวลาเรียนทฤษฎี เพิ่มเวลาเรียนปฏิบัติต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดย ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเชิงระบบตามรอยศาสตร์พระราชา โดยมีทีมงานบริหารนำคณะฯ Walk Rally โรงเรียนเตรียมอาชีพและโรงเรียนศาสตร์พระราชา เพื่อให้คณะผู้บริหารโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้อเสนอแนะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ให้โรงเรียนนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาโรงเรียนต่อไป