สพป.กระบี่ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเตรียมรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมขับเคลื่อนการดำเนินงานและรายงานผลการติดตามการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำระบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องแรกคือ การประเมินตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยรายงานผ่านระบบ KRS (KPI Report System) ซึ่งเป็นงานในความรับผิดชอบของ กพร.สพฐ. ปีละ 2 ครั้ง รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน 2562 และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2562  เรื่องที่สอง การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นงานในความรับผิดชอบของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.  ประกอบด้วย 2 เรื่อง คือ การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. และในเรื่องการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เป็นหลัก จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ที่ 1 รอบ 9 เดือน (ไตรมาสที่ 1-3) ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน (ไตรมาสที่ 1-4) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562