ผอ.สพม.36 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “การวิเคราะห์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อการขับเคลื่อนการเรียนการสอน และการศึกษาดูงานตามโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาพื้นที่นาโต่ ”  ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2562  ณ  โรงแรมสยามไทเองเจเกิ้ล  โฮเทล  อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว