สพป.จันท์2 ประชุมติดตามการรายงานผลข้อมูล OIT

8 กรกฎาคม 2562***น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานในการประชุมติดตาม
การรายงานผลข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต โดยมี
นายภาณพ แจ้งพลอย รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของ
กลุ่มฯ / หน่วยฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2