ค่ายโครงงานบูรณาการของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายโครงงานบูรณาการ ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายนุกูล อ่ำอ่วม รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมค่ายโครงงานบูรณาการฯ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 762 คน จาก 19 โรงเรียน 8 จังหวัด โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดทําโครงงานบูรณาการใน 5 สาขา ได้แก่สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการทําโครงงานบูรณาการทั้ง 5 สาขา  ระหว่างวันที่ 5 – 7  กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม