สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดระดับภาค

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 17 / 2562 ในระดับประถมศึกษา มีสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนจาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4  ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ 4 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ 3 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ 3 โครงงาน โครงงานภาษาไทย 3 โครงงาน และโครงงานประวัติศาสตร์ 3 โครงงาน รวมทั้งสิ้น 16 โครงงาน โดยมี นางนิลานันท์ สำเภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายชัยชนะ ผลาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนจัดลำดับความคิดเป็นกระบวนการ มุ่งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด คัดเลือกตัวแทนของจังหวัด ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดโครงงานนักเรียน ระดับละ 1 โครงงาน

5 ประเภทโครงงาน ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานภาษาไทย และโครงงานประวัติศาสตร์ โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในแต่ละระดับเป็นตัวแทนระดับเขต และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกโครงงานนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดระดับภาค ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ส.ค.62 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อชิงรางวัลและโล่เกียรติยศจาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ต่อไป/////// บุญช่วย  รอดเนียม  – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว