โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป.ปัตตานี เขต 3 โชว์ผลงานรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562

***8 ก.ค.2562 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง บุคลากรในเขตพื้นที่ฯ คณะครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งได้ออกเดินทางลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนที่ผลการประเมินเอกสารผลงานอยู่ในระดับดีเด่น มีผลการประเมิน 120 คะแนนขึ้นไป ซึ่งโรงเรียนบ้านช่องแมว เป็น 1 ใน 10 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ที่ผ่านการคัดเลือกรอบประเมินเอกสารแล้ว การประเมินครั้งนี้ เพื่อให้ได้โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมินและเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนในเครือข่าย โดยมีนายปราโมทย์ แก้วสุข เป็นประธาน และคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย นางสาวจิราพร สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปิง สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นางปาลีวรรณ สิทธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านประดู สังกัด สพป.สงขลา เขต 1 นางสมจิต ทองเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง สังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 และนางอัณชลี แจ่มผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพฐ. ซึ่งเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ด้านการดำเนินงานอาหารกลางวัน ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย และด้านผลผลิตผลลัพธ์ จากการดำเนินงานเกี่ยวกับเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนนั้น มีการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ แต่ด้วยต้นทุนค่าอาหารได้สำเร็จรูปที่ค่อนข้างสูง จึงได้คิดค้นสูตรการทำอาหารไก่ลดต้นทุน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรที่สนใจอีกด้วย นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านช่องแมวยังได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดปัตตานี ให้ดำเนินการแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และได้นำวัตถุดิบมาผลิตกล้วยเส้นทรงเครื่อง มี 3 รสชาติด้วยกัน ได้แก่ รสเค็ม รสปาปริก้า และรสสาหร่าย

***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องแมว ในการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562 จากการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านช่องแมวหลายครั้ง พบว่าโรงเรียนสามารถดำเนินโครงการอาหารกลางวันได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ ห้องครัวและโรงอาหารสะอาด มีการทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างครบวงจร ปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงไก่ไข่และปลาดุก เป็นต้น  มีอาหารเช้าให้กับนักเรียนทุกวัน เป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ยังทำให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนเช้า นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านช่องแมว ยังเป็นโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนพักนอน) อีกด้วย จึงขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ผ่านการประเมินฯ ครั้งนี้

มนทิชา   แวซอเหาะ         ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ               รายงาน