รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 1/62 “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 1/62 “ทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

นายอัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่มุ่งเน้นในการสร้างพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สพฐ. ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 1/62 “ทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะ และสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เอื้ออาทรหรือจิตอาสาให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี อีกทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา พัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดการเรียนรู้ คู่คุณธรรม อย่างมีคุณภาพ และมีสมรรถนะสูงตามแผนการจัดการศึกษาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2562 – 2565

“สพฐ. เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาพิเศษ และมุ่งหวังให้เด็กพิเศษได้รับโอกาสที่ดีที่สุด อีกทั้งถือว่าเด็กพิเศษเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของชาติ ที่ต้องพัฒนาให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดีของสังคมต่อไป โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายอัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าว

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย และการปกครองของสถาบันและพระมหากษัตริย์ โดย นายอัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของจิตอาสา โดย นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และนายปรมัตถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จากจิตอาสา 904 กิจกรรมการปลูกต้นไม้ “ต้นรวงผึ้ง” กิจกรรมเพาะปลูกพืชผัก ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกษตรแบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงกิจกรรมร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนในถิ่นที่อยู่ของตนเองต่อไป

ฐิติมา ข่าว