รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความสอดคล้องของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความสอดคล้องของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความสอดคล้องของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้และความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มพิเศษให้สอดคล้องทั้ง 5 กลยุทธ์ โดยโรงเรียนสามารถนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติใช้ แล้วเกิดผลได้จริง

นายอัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า เราจะต้องสร้างคนดีให้กับโรงเรียน โดยต้องพัฒนาคนดีให้เป็นคนดีของสังคม และต่อยอดสู่การเป็นคนดีของประเทศ โดยให้ดูว่าสภาพปัจจุบัน ได้สร้างเด็กให้ดีและเก่งอย่างที่หวังหรือยัง และดูว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เด็กเป็นคนดีและคนเก่งอย่างที่มุ่งหวัง ซึ่งจะต้องพัฒนาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ โดยอาศัยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ ที่จะให้โรงเรียนอื่น ๆ นำไปปรับใช้กับโรงเรียนของตนเองได้

ทั้งนี้ภายหลังการประชุมฯ จะมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริง แก่กลุ่มโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในเขตพื้นที่ จ.กาญจนบุรี จ.อุทัยธานี และจ.สุพรรณบุรี จำนวน 23 โรงเรียน ต่อไป