สพป.ตาก เขต 1จัดอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันแก้ไขปัญหาทางสังคม

นายภิรมย์ นิช่างทอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงบูรณาการ เสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันแก้ไขปัญหาทางสังคมให้กับนักเรียนแกนนำ จำนวน 93 คน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาได้รับคำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้อง มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมต่อไป โดยจัดอบรม ณ วัดส้มเกลี้ยง อ.เมือง จ.ตาก