รางวัล UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet Prize in Social Sciences, Humanities and arts 2019

ด้วยองค์การยูเนสโกเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ เพื่อมอบให้กับบุคคลหรือสถาบันนานาชาติที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาความรู้และสังคมผ่านผลงานในรูปแบบของงานศิลปะ การสอน การวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ รางวัล UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet Prize in Social Sciences, Humanities and arts 2019