ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 ก.ค.2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ก.ค.2556 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2556”  ในการนี้ สพฐ. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในช่วงเข้าพรรษา ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ตามรายละเอียด ดังนี้ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562