ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนให้มีสุขภาพที่ดี เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติ ซึ่งการศึกษาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสุดาพร หงษ์นคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจง การนิเทศติดตาม ประเมินผล พร้อมทั้งการกำกับ ดูแล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา คือ การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนและติดตามการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่กองทุนสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินการ เช่น โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี , โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน , โครงการน้ำดื่มสะอาด วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางวิไลพร คลีกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ประธานกลุ่มเครือข่ายและศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนร่วมประชุมฟังคำชี้แจง