สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชน ๓Rs

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชน ๓Rs ณ โรงเรียนวัดหินดาษ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดำรัส พุทธรักษา สจ. เขตอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายพรชัย วิสุทธาจารย์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสำนึกด้านการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางให้แก่เครือข่ายเยาวชน และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบแนวคิดหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  โดยทำการจัดฝึกอบรมด้านการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูและนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ในพื้นที่อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๗ โรงเรียน ดังนี้ ๑. ร.ร.วัดหินดาษ ๒. ร.ร.วัดแสนภุมราวาส ๓. ร.ร.วัดจรเข้ตาย ๔. ร.ร.วัดบางคา ๕. ร.ร.บ้านท่าโพธิ์ ๖. ร.ร.วัดสะแกงาม ๗. ร.ร.วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ผู้ประสานงานโครงการโดยนายอดุลย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินดาษ ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๖ อำเภอราชสาส์น