การประชุมการจัดสรรทุนการศึกษาภูมิทายาท (รายใหม่) ปีงบประมาณ 2562

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรทุนการศึกษาภูมิทายาท (รายใหม่) ปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนที่ยากจนขาดโอกาส มีความประพฤติดี เรียนดี มีความสามารถพิเศษ หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการร์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นในโรงเรียนของรัฐจนจบหลักสูตรในการศึกษาแต่ละระดับ สร้างแรงจูงใจให้เข้าเรียนโรงเรียนของรัฐ พัฒนาความเป็นเลิศให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการดำรงชีวิต สร้างคุณประโยชน์และมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมและเสริมสร้างสันสติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานศูนย์เครือข่ายทั้ง 11 ศูนย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1