สพฐ.มอบนโยบาย “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 3 รุ่นที่ 4/2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาที่ ก.ค.ศ. กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จากจังหวัดอุบลราชธานี 170 คน ศรีสะเกษ 138 คน ยโสธร 49 คน และจังหวัดอำนาจเจริญ 40 คน รวม  334 คน ดำเนินการพัฒนา ระหว่างวันที่ 3 – 10 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมเนวาดาแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

วิธีการพัฒนาโดยให้องค์ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำความรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ด้วยการเติมเต็มจากวิทยากรหน่วยพัฒนาและวิทยากรพี่เลี้ยง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เป็นผู้นำที่รู้จักตนเอง เก่ง ดี และมีความสุข

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ