สพป.สร.1 ตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

        วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกันเกรา สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะกรรมการติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง  มีหน้าที่ออกติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด  เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณอาหารกลางวันอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ได้อาหารที่มีคุณภาพ เพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียน โดย นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม