สพป.ลพบุรี เขต 1>มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะในการปูกระเบื้องสำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะในการปูกระเบื้องสำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  ประจำปี 2562 โดยมี นางธีนิตา จันทน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้รายงานจำนวนรายชื่อลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ผ่านการอบรม ณ อาคารปฏิบัติการ (โดมเอนกประสงค์ สพป.ลพบุรี เขต 1) จำนวน 50 คน และเรียนเชิญผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะในการปูกระเบื้องสำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562 ในครั้งนี้เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)