สพป.เลย เขต ๒การขับเคลื่อนโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจพัฒนาทักษะชีวิต

วันอังคารที่ ๙  กรกฏาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชนวัยใส ใส่ใจพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  จำนวน  ๑๑  โรงเรียน  โดยจัดกระบวนเสริมสร้างทักษะโดยใช้กิจกรรม ๔ ฐาน  ตลาดนัดความรู้  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดทักษะเป็นสมรรถนะสำคัญ ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ป้องกันตัวเองในภาวะคับขัน รวมถึงจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม ผอ.สพป.เลย เขต ๒ กล่าวว่า วัยเราเป็นวัยรุ่น เป็นวัยที่ต้องการอิสระทั้งด้านความคิดและพฤติกรรม ต้องการอยากรู้อยากลอง อยากอยู่กับเพื่อน ๆ ถ้ามี เพื่อนที่ไม่ดีอาจจะมาชักชวนไปทำในสิ่งที่ไม่ดีที่เสื่อม ในวันนี้เรามาเรียนรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อนำไปใช้ป้องกันความปลอดภัยให้กับชีวิตตัวเรา ขอให้ลูก ๆ ทุกคนตั้งใจที่จะรับความรู้จากทีมคุณครู วิทยากรให้ได้มากที่สุด และขอให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ ในการจัดค่ายวัยใสฯ ครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอภูกระดึงทุกโรงเรียนที่เห็นความสำคัญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ