การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมรักการอ่านฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการสร้างสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแนวทางการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบางบัวทอง โดยนางสาวทอฝัน เมธีปฏิภาณ ศึกษานิเทศก์ สพม.3 ได้กล่าวรายงานว่ากลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูบรรณารักษ์ จำนวน 47 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพม.3 จำนวน 47 โรงเรียน โดยเนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย การสร้างสื่อการสอนส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ โดย ศน.คู่บุญ ศกุนตนาค ศึกษานิเทศก์ สพม.3 แนวทางการจัดทำหนังสือเล่มเล็กเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ โดยนางสุนันทา ปฐมนุพงษ์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี