สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พัฒนาทักษะการใช้ Google Drive สำหรับบุคลากร

วันที่  11  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการสื่อสาร  (ICT)  เพื่อการบริหารจัดการ  และการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทางไกล   เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  และพัฒนาทักษะการใช้  Google  Drive  โดยนายสุทธิศักดิ์  ตันงาม  ศึกษานิเทศก์  ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.กลุ่ม  ICT  และนางสาวอนงค์นาฎ  หน่วยแก้ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2