สพป.ระยอง เขต ๒ โดยเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางอัจฉรา วิมลเกียรติ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ทำหน้าที่ประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Camp) เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๗๐ คน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น และให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง