ผู้ชำนาญการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ติดตามผลการดำเนินงานของ สพม.39

นายธวัช กงเติม  ผู้ชำนาญการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการนิเทศทุกห้องเรียนและทุกโรงเรียนให้ได้รับการนิเทศครบ 100% โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โครงการอ่านออกเขียนได้ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ฯ เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายวิเชียร ทรงศรี เลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,ประธานสหวิทยาเขต และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับการติดตามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39