สพป.สกลนคร เขต ๒ : จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดฯ

/ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
เช้าวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ : ดร.เจริญ ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาสกลนคร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี
ด้วยรในสภาวะปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทาง่การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ความมั่นคง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการ การปฏิบัติงานเพื่อเร่รงรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ได้แก่เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด การสำรวจนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดเข้าสู่ระบบรายงานด้านยาเสพติดจตังหวัด เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา วางแผนและการจัดสรรทรัพยากรให้ทันต่อสถานการณ์และเพียงพอต่อการแก้ไขป้ัญหา สำน้งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ จึงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำทำข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไำขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา สพป.สน ๒ จำนวน ๑๐ คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน ๒๕๕ คน โดยแบ่งการประชุมฯ เป็น ๒ รุ่น
ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มส่างเสริมการจัดการศึกษา สพป.สน.๒ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๗,๘๗๕ บาท.
งานประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการ