สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายใน 100% “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”

สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายใน 100% “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ อบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายใน 100% “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีนางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียน จึงได้กำหนดให้ “ปี 2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกานิเทศภายใน 100% นำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักของการนิเทศภายในและมีทิศทางการับเคลื่อนที่ชัดเจน การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจของแนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานให้กับผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและรงเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมปนะกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มระดับเขตพื้นที่ จำนวน 10 คน และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน 99 คน