สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พัฒนาครูในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอน

         วันที่  12  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   เพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทางไกล สำหรับสถานศึกษา  ระหว่างวันที่  12 – 13  กรกฎาคม  2562   ซึ่งการอบรมฯเพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน   เป้าหมายเป็นครูผู้สอนเข้ารับการอบรม  จำนวน  115  คน   ทั้งนี้  ก่อนเปิดการอบรม  ประธานในพิธีและผู้เข้าอบรมฯ   ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์   ร้องเพลงชาติ   กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   โดยนายสุทธิศักดิ์  ตันงาม   ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม  DL – ICT   และนางสาวอนงค์นาฎ  หน่วยแก้ว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2