สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   มอบหมายในนายวีรพล  สารบรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย เขต 1  คณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ฯ นำโดยนางอรางค์ลักษณ์  มณีศิริ เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการเร่งรัด กำกับและปฏิบัติตามแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562