สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อชี้แจง การนิเทศติดตาม ประเมินผล พร้อมทั้งการกำกับ ดูแล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา คือ การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทาง สพฐ.ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ ลงพื้นที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ ระหว่างวันที่ 11- 19 กรกฎาคม 2562 ตามแบบติดตามเพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ส่งให้ สพฐ.ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ต่อไป