Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดโรค มือ เท้า ปาก

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางเตือนใจ เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม  Big Cleaning Day (กิจกรรม ๕ ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)  สืบเนื่องจากมีนักเรียนป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญจากกรณีดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส. ช่วยกันทำความสะอาด เช็ด ถู ล้าง โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างๆ ในห้องเรียน รอบๆ บริเวณอาคารเรียน ที่ทุกคนสัมผัส ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนคนอื่นได้ โดยจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งสกปรก และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี มีระเบียบวินัย จิตอาสา รู้จักทำงานเป็นทีม สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนอีกด้วย