สพป.จันทบุรี เขต 2 ประชุมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒***น.ส.รัตนา  อยู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ  การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  “๒๕๖๒  ปีทองแห่งการนิเทศภายใน…
ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน”  และสำหรับวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก ดร.เจตนา  เมืองมูล
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.ลำพูน เขต ๑  นายกสมาคมศึกษานิเทศก์
แห่งประเทศไทย   สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2  จำนวน  150 คน
ณ  ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดจันทบุรี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี