สพป.สร.1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” สพป.สุรินทร์  เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย : นักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและคิดวิเคราะห์เป็น ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเป้าหมายวันนี้ ครูผู้ภาษาไทย ชั้น ป.6 ในสังกัด จำนวน 292 คน ได้รับเกียรติจาก นายเปโส ขบวนดี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1   เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การจัดอบรมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนอัตนัย  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เรื่องการเขียนเรื่องจากภาพ  และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเขียนอัตนัย  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เรื่องการเขียนสรุปใจความสำคัญ