ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ใช้เวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2. สถานศึกษาสามารถจัดทำแผนนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วย การบรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษาแก้ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การใช้กระบวนการนิเทศการศึกษาแก้ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศภายในสถานศึกษา โดยคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในการนิเทศการศึกษา โรงเรียนละ 2 คน พร้อมด้วยคณะทำงานจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 250 คน